Loading color scheme

Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej Krzywdy

IDEA - Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej – Krzywdy jest samorządową instytucją kultury powstałą w 1974 roku. Zajmujemy się edukacją kulturową, prowadzimy działalność prospołeczną, artystyczną, animacyjną, edukacyjną, badawczą i promocyjną.

IDEA - Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej – Krzywdy jest samorządową instytucją kultury powstałą w 1974 roku. Zajmujemy się edukacją kulturową, prowadzimy działalność prospołeczną, artystyczną, animacyjną, edukacyjną, badawczą i promocyjną. Budując nasz program staramy się promować „kulturę czynną” i aktywizować lokalną społeczność do uczestniczenia w życiu kulturalnym i poszerzania swojej wiedzy.   Celem naszych działań jest pobudzenie do ciągłego poszukiwania i odkrywania własnej tożsamości.

Zależy nam na długofalowych programach rozwoju, które poszukują możliwości i sposobów poruszania się w skomplikowanym świecie ludzi – w rozmaitych sytuacjach społecznych, w różnym kontekście kulturowym. Staramy się, aby nasze działania zawsze charakteryzowała wysoka jakość, interaktywność, interdyscyplinarność, innowacyjność, partnerstwo, ewolucyjność.

Kreując działania Babiogórskiego Centrum Kultury mamy na celu promocję kultury babiogórskiej oraz jej współistnienie z kulturami innych narodów.

PATRONKA BABIOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY

Dr Urszula Janicka-Krzywda – etnograf, folklorysta, dziennikarz urodziła się w Zawoi, w 1949 roku. Absolwentka etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez szereg lat pracowała w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, następnie w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz jako etnograf w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego “Makowianka” w Makowie Podhalańskim. Jako muzealnik otrzymała tytuł kustosza dyplomowanego. Była członkiem Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej CEPELiA (oddział w Krakowie) oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL).

W 1995 roku została wyróżniona przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, w 2001 roku za całokształt została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2013 roku otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Była laureatką prestiżowej Nagrody im. Oskara Kolberga w kategorii naukowcy, działacze, popularyzatorzy oraz Nagrody im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce.

Opublikowała ponad tysiąc dwieście artykułów, rozpraw, książek i pozycji beletrystycznych; pisała również wiersze. Głównym tematem jej badań i publikacji była kultura ludowa Karpat, zwłaszcza kultura duchowa: obrzędy, magia, wierzenia, a także folklor słowny. Sporo miejsca w swoich pracach poświęcała zbójnictwu karpackiemu, tradycjom pasterskim oraz przejawom religijności ludowej.

Szczególne miejsce w jej pracach zajmowali Górale Babiogórscy (Babiogórcy). Od końca lat 60. XX wieku prowadziła badania terenowe nad ich tradycyjną kulturą. Pozyskane materiały wykorzystywała w licznych publikacjach naukowych, popularno-naukowych i popularnych, w pracy z tutejszymi zespołami regionalnymi, nad którymi sprawowała opiekę merytoryczną przygotowując programy i przeprowadzając konsultacje („Juzyna“ – Zawoja, „Nasza Skawica – grupa śpiewacza“ i „Zbójnik“ – Skawica, „Ziemia Suska“ – Sucha Beskidzka, „Zbyrcok“ – Juszczyn). Sprawowała też opiekę merytoryczną nad zbiorami działających w terenie muzeów opracowując karty eksponatów i teksty folderów („skansen“ w Zawoi Markowe Rówienki, muzeum Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Suskiej w tzw. Domku Ogrodnika w Suchej Beskidzkiej). Była autorką wielu opracowań dotyczących kultury ludowej Babiogórców, zwłaszcza stroju, pasterstwa, zbójnictwa, folkloru słownego. Znaczącym efektem jej prac jest odtworzenie i przywrócenie w regionie zapomnianego stroju Górali Babiogórskich.

Od początku uczestniczyła w pracach Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. W latach 1999-2011 była redaktorem naczelnym wychodzącego regularnie od 1999 roku „Rocznika Babiogórskiego“, autorem wielu opracowań wydawanych przez Stowarzyszenie. Za pracę na rzecz regionu została w 2000 roku nagrodzona przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich „Laurem Babiogórskim” stopnia podstawowego, a w 2002 roku „Laurem Babiogórskim” za szczególne zasługi.

ZESPÓŁ I WSPÓŁPRACOWANICY

mgr Anna Kulka - Dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury

Zawojanka, ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej. Na studia wyjechała do Lublina, gdzie ukończyła z wynikiem bardzo dobrym kierunek administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II uzyskując tym samym tytuł magistra. W czasie studiów należała do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W tym samym okresie rozpoczęła także współpracę ze Stowarzyszeniem Sztukon z Lublina oraz z Przestrzenią Inicjatyw Twórczych TEKTURA, w której była inicjatorką powstania a potem koordynatorką działań Klubu Seniorów STRUMYK oraz świetlicy animacyjnej dla dzieci. Równolegle realizowała praktyki w firmie Acton Training Centre gdzie nabywała umiejętności tworzenia i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W roku 2010 podjęła pracę w w/w firmie jako asystent koordynatora projektów. Cały czas jednak związana byłą z działalnością kulturalną w Lublinie, dlatego już rok później rozpoczęła pracę jako koordynator ukraińsko – polsko – niemieckiego projektu TransMisja realizowanego przez Fundację Trans Kultura. W roku 2011 podjęła współpracę zawodową z Warsztatami Kultury w Lublinie, gdzie odpowiedzialna była za pozyskiwanie środków zewnętrznych, współpracę z Ukrainą oraz realizację projektów takich jak: polsko – czesko – niemiecki projekt Dramatyczne Zmiany Klimatu i Afryka (produkcja spektaklu teatralnego), Międzynarodowy Festiwal Jazz Bez, Noc Kultury, polsko-ukraiński festiwal Fort Missia. W roku 2012 ukończyła także studia podyplomowe – kierunek Dyplomacja Kulturalna na Collegium Civitas w Warszawie. 

W tym samym roku rozpoczęła pracę w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi na stanowisku dyrektora instytucji.

W pracy zawodowej stara się ciągle poszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szeregu kursów i szkoleń. W roku 2013 jako jedna z 15 kobiet z małopolskich wsi i miast , które działają na rzecz rozwoju lokalnej społeczności została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie „Kobiety. Liderki. Obywatelki.” realizowanym przez Stowarzyszenie PLinEU w Krakowie. W roku 2015 ukończyła X edycję Programu Liderzy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów. W trakcie 12 miesięcy trwania Programu Liderzy PAFW odbyła kompleksowy kurs liderski.

Janina Bucka

W centrum kultury zatrudniona od 1986 r. Posiada szerokie doświadczenie w organizowaniu imprez. Przez trzy lata pełniła funkcję dyrektora GCKPiT. Zajmuje się  popularyzacją i promocją twórczości amatorskiej i profesjonalnej  ze wszystkich dziedzin sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem promocji twórczości lokalnej. Jest kierownikiem zespołu regionalnego „Juzyna”. Współpracuje  z instytucjami kultury, oświaty na terenie gminy i powiatu. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Małgorzata Kozina

W centrum kultury zatrudniona od  1987 r. Absolwentka Policealnego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych - instruktor kulturalno - wychowawczy. Przez  lata pracy czynnie uczestniczy w organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych i oświatowych. W ramach pracy prowadziła kółko teatralne z młodzieżą. Zajmuje się upowszechnianiem kultury poprzez wszelkiego rodzaju dostępne formy tj. wystawy, koncerty, konkursy. Uczestniczy w targach turystycznych promujących gminę Zawoja. Współpracuje  z instytucjami kultury, oświaty na terenie gminy i powiatu. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Grzegorz Ficek

W centrum kultury zatrudniony od 1992 r.  Grafik. Zajmuje się reklamą i promocją. Przygotowuje  informacje o imprezach do prasy, radia i telewizji oraz na stronę internetową gminy. Zajmuje się także składem lokalnego pisma „Pod Diablakiem” oraz innych wydawnictw gminy. Czynnie uczestniczy w organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych i oświatowych.