Loading color scheme

Konkurs Rzeźby Babiogórskiej

Zapraszamy do udziału w konkursie rzeźbiarskim, który towarzyszy tegorocznej Babiogórskiej Jesieni. Konkurs odbywa się po raz II, ale po raz pierwszy w formule Biennale im. Antoniego Mazura

 

Antoni Mazur (1910-2010) – rzeźbiarz, muzyk

Antoni Mazur, ludowy artysta z Zawoi Kaliny Dolnej. Ojciec rzeźbiarza, Jan Mazur, piastował przed laty urząd wójta w Zawoi. Była to zamożna i szanowana we wsi rodzina. Niestety nie zachowały się rodzinne dokumenty, które spłonęły wraz ze starym domem  w 1987 roku.  Sądząc z relacji było wśród nich królewskie nadanie ziemi i polan wypasowych. Syn artysty (Józef) przechowuje do dzisiaj jako pamiątkę ocalały z pożaru fragment dokumentu z lat 80-tych XIX wieku mówiący o podziałach majątku Mazurów.

Antoni Mazur zaczął rzeźbić już jako dziecko przy pasieniu krów. Jego pierwszymi pracami były drewniane figurki do  ruchomych szopek, z którymi jeszcze w czasach jego młodości  chłopcy chodzili po kolędzie. Rzeźbił też niewielkie figurki Chrystusa, Matki Bożej i świętych, które rozdawał krewnym i znajomym. Pierwsze prace dla szerszego grona odbiorców związane były z powstałym tu w latach 1942-1954 klasztorem ojców Karmelitów Bosych w Zawoi Zakamieniu. Dzisiaj wznosi się tam okazały kościół, klasztor i dom rekolekcyjny. Antoni Mazur dla pierwszej kaplicy klasztornej w Zakamieniu wykonał  rzeźbiony ołtarz, a potem także figurę św. Józefa i stacje Drogi Krzyżowej, znajdujące się do dzisiaj w klauzurowej części domu zakonnego. 

Artystę „odkrył” Ottomar Pradel, kolekcjoner z Krakowa, który po II wojnie  światowej przyjeżdżał  do Zawoi na wczasy.  Zbieracz ten przed śmiercią polecił Antoniego Mazura znajomemu z kolekcjonerskiej branży – Leszkowi Macakowi.

Stosował wiele gatunków drewna, między innymi lipowe, topolowe, brzozowe i olchowe. Prace zawsze polichromował jaskrawymi kolorami, często z zastosowaniem połyskliwego brokatu. Wykonywał kapliczki i ołtarzyki, krzyże przydrożne, szopki, żyrandole, postaci świętych, ptaki i zwierzęta. Ciekawie prezentują się jego rzeźby – karuzelki, nawiązujące do dawnych jarmarcznych zabawek. 

Antoni Mazur był utalentowanym rzeźbiarzem prymitywistą, twórcą ludowym  tej miary co słynny Jędrzej Wawro z Gorzenia, Heródek (Karol Wójciak z Lipnicy Wielkiej na Orawie), Krynicki Nikifor. Jego rzeźby zachowały „czystą formę” dawnej ludowej sztuki, są naturalne, pełne treści, żywe. Przedstawiają Chrystusa, Matkę Bożą, postacie świętych, niektóre z nich tworzą ciekawe kompozycje ozdobione kwiatami, ptaszkami itp. W domu artysty pozostało bardzo niewiele jego prac. Część sprzedał, część rozdał; kilka figur stoi w ogrodzie koło domu, sporo było w kapliczkach przydrożnych w okolicy. Nieopodal domu, przy polnej drodze, można podziwiać piękną figurę Ukrzyżowanego zawieszoną na pniu drzewa. Rzeźbiarz wykonał ją na życzenie zmarłego ojca. Jest to chyba jedna z najpiękniejszych prac Antoniego Mazura

                                                            

 

Regulamin

II Biennale im. Antoniego Mazura

-  KONKURS RZEŹBY BABIOGÓRSKIEJ

 

                               Organizatorzy:

                               Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej – Krzywdy w Zawoi

 

 

Postanowienia ogólne:

- konkurs powołany jest przez Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej – Krzywdy w Zawoi w cyklu biennale /co dwa lata/;

- konkurs współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Kultura ludowa i tradycyjna,

 

Celem konkursu jest:

-  zaktywizowanie rzeźbiarzy ludowych i twórców amatorów do dalszej działalności artystycznej;

-  prezentacja dorobku amatorskiej twórczości rzeźbiarskiej regionu babiogórskiego;

- umożliwienie twórcom konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych;

- poszukiwanie młodych twórców i zachęcenie ich do kontynuowania  tradycji ludowych oraz otoczenie ich opieką;

- udokumentowanie trwałości i ciągłości istnienia elementów kultury materialnej

charakterystycznej dla ziemi babiogórskiej;

- pozyskanie do celów muzealnych rzeźby ludowej o znacznych walorach artystycznych;

- przybliżenie postaci wybitnego rzeźbiarza ludowego pochodzącego z Zawoi - Antoniego Mazura.

 

Założenia merytoryczne:

 

I . Konkurs obejmuje dziedzinę rękodzieła ludowego jaką jest rzeźba w drewnie,

z podziałem na  dwie kategorie konkursowe:

  1. rzeźba pełna
  2. płaskorzeźba

Temat:

Prace rzeźbiarskie powinny nawiązywać do regionu babiogórskiego /lub miejscowości/. Powinny podkreślać jego walory przyrodnicze, społeczne lub kulturowe. Inspiracją do wykonania rzeźby może być przedstawienie życia Górali Babiogórskich w dawnych czasach.

Temat pracy może nawiązywać do tradycyjnego rzemiosła, specyficznych umiejętności wytwórczych, tradycyjnych zajęć i zawodów mieszkańców okolic Babiej Góry, np.: hodowla bydła i owiec, uprawa roli,  pasterstwo, pozyskiwanie drewna, ciesielstwo, gonciarstwo, stolarstwo, zbieractwo, łowiectwo, pszczelarstwo, obróbka włókna, płócien itp.

 

 1. Prace zgłoszone na konkurs muszą świadomie nawiązywać do tradycji sztuki ludowej regionu pod względem formy, techniki wykonania, materiału oraz wzoru.

 

III. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były zgłoszone do konkursu na

I Biennale im. Antoniego Mazura w 2018 roku.

 

 1. Prace zgłoszone na konkurs nie mogą być kopiami eksponatów muzealnych lub wyrobów wcześniej publikowanych w czasopismach popularnych,

 

 

 

 

 

Założenia organizacyjne

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs ma charakter otwarty – w konkursie może brać udział każdy dorosły twórca nieprofesjonalny, twórcy ludowi, amatorzy. W konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające wyższe wykształcenie plastyczne.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny,
 3. Prace nawiązujące tematycznie do sztuki ludowej, rzeźby muszą być wykonane w drewnie. Wysokość pracy min.: 40 cm.  max.200 cm.
 4. Prace konkursowe mogą mieć charakter – zarówno użytkowy, jak i dekoracyjny z tym, że winny odpowiadać tradycyjnym wzorom charakterystycznym dla ziemi babiogórskiej,
 5. Należy zgłaszać prace wykonane specjalnie na konkurs, samodzielnie wykonane, nigdzie dotychczas nie wystawiane, wykonane w latach 2018-2020.
 6. Każdy uczestnik konkursu może przygotować  po dwie prace w każdej kategorii.
 7. Do konkursu można przystąpić indywidualnie.
 8. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi, Zawoja Centrum w terminie do 4 września 2020 r.

- po tym terminie prace nie będą przyjmowane,

 1. Każda praca biorąca udział w konkursie musi być opatrzona godłem

(pseudonim twórcy, znak, inna nazwa).

Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę /opatrzoną tym samym godłem/ zawierającą kartę zgłoszenia wypełnioną danymi autora: imię i nazwisko, adres i numer telefonu, tytuł pracy i cena autorska rzeźby.

 1. W przypadku niewielkiej ilości zgłoszonych prac w poszczególnych kategoriach nastąpi połączenie kategorii konkursowych.
 2. Komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo niedopuszczania do udziału w konkursie prac niespełniających wymienionych w regulaminie warunków

 

OCENA PRAC I NAGRODY:

 1. Prace zgłoszone na konkurs oceni specjalnie powołane w tym celu jury konkursu

- do 7 września 2020 r.,

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi - 18 września 2020 r.,
 2. Autorom prac najwyżej ocenionych zostaną przyznane dyplomy, nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii konkursowej. Przewiduje się przyznanie trzech nagrody pieniężne I, II, III stopnia oraz trzy wyróżnienia,  (jeżeli tak zadecyduje Komisja konkursowa),

/pula nagród wynosi 2 000,00 zł /

 1. Podział nagród pozostawia się decyzji Jury. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub też nie wykorzystania w pełnej wysokości funduszy przeznaczonych na ten cel, w zależności od poziomu i ilości dostarczonych prac,
 2. Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne,
 3. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w Galerii na Ucieche w Zawoi w miesiącu październik – listopad 2018.
 4. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, na którą zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy konkursu. Wernisaż wystawy odbędzie się podczas XXXVI Babiogórskiej Jesieni w Zawoi.

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

- Organizatorzy zastrzegają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za stan przesyłek pocztowych,

- Wypełnienie i podpisanie Karty Uczestnictwa przez uczestnika konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu,

- Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego podczas Konkursu za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi.

- Uczestnicy udzielają zezwolenia na wykorzystywanie pracy konkursowej m.in. na stronach internetowych, materiałach informacyjno-promocyjnych, publikacjach wydawanych przez Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi itp..

- Dodatkowych informacje związane z konkursem udziela Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, tel. 33 877 50 66 lub drogą mailową: bck@zawoja.pl  oraz na stronie www.zawoja.pl

- Po upływie dwóch miesięcy od wezwania uczestnika do odbioru przedmiotu nagrody na podany przez niego adres korespondencyjny i nieodebraniu nagrody przez uczestnika w tym terminie, przedmiot nagrody przechodzi na własność Organizatora.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Załączniki:

Formularz zgłoszenia